KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tiểu dự án 4 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp” thuộc Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
Số ký hiệu văn bản 187/KH-UBND
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tiểu dự án 4 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp” thuộc Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Chu Thị Dương
Tài liệu đính kèm kh_tap_huan_nang_cao_20230708120230710020844428_signed.pdf
danh_sach_phan_bo_hoc_vien_23020230710020902162_signed.pdf
Văn bản mới