NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 13/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm nq-13-mtqg.pdf
Văn bản mới