Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 407

Bắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Huyện có diện tích tự nhiên là 68.108,2 ha, quy mô dân số là trên 67.000 người, gồm 19 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 18 xã, trong đó 11 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn) với 158 thôn, tổ dân phố. Có 14 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 84%. Đảng bộ huyện có 55 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 262 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 4.560 đảng viên.

Thực hiện Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Huyện ủy Bắc Hà đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 15/01/2021 về tổ chức các Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021, triển khai tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021, tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của cấp uỷ, chính quyền địa phương; giải thích cho Nhân dân hiểu rõ hơn, từ đó có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng cũng như những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương để Nhân dân biết, đồng cảm, chia sẻ, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham vấn, thu thập ý kiến đóng góp của Nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan, đặc biệt là liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của Nhân dân trước khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đã ban hành; những vấn đề vướng mắc, nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân; từ đó, tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, những băn khoăn, bức xúc của Nhân dân từ cơ sở. 

Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện uỷ với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tháng 3/2021

Trong năm 2021, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức được 61 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, trong đó cấp huyện 09 cuộc; cấp xã, thị trấn 52 cuộc với 4.675 người tham gia, tổng số 493 ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ bản; chế độ, chính sách; đô thị, an ninh - trật tự và các nội dung khác cần giải quyết. Đặc biệt, trong năm 2021, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức được 03 cuộc tiếp xúc, đối thoại và trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với 03 lực lượng đông đảo của huyện là đoàn viên thanh niên; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục; tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Nhân dân đang quan tâm cũng như những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân. Cơ bản những ý kiến tham gia góp ý, những kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, chỉ đạo tháo gỡ, xử lý ngay tại Hội nghị, do đó đã kịp thời giải quyết được các vấn đề còn khúc mắc, giảm thiểu được “điểm nóng” trong Nhân dân, góp phần ổn định tình hình, tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tháng 8/2021

 Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã tạo sự thống nhất toàn diện giữa người dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị và vai trò làm chủ của Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, Nhân dân đã hiểu hơn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; quyền lợi và trách nhiệm trong góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, phản ánh, kiến nghị, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Các cấp uỷ, chính quyền đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên chưa tổ chức được theo Kế hoạch đề ra. Cơ bản các ý kiến mới chỉ tập trung chủ yếu vào việc kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức mà ít ý kiến hiến kế, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền hoặc phản ánh về vấn đề đạo đức công vụ của cán bộ; có nội dung kiến nghị, phản ánh chưa thật cụ thể, chưa sát với thực tế địa phương gây khó khăn cho quá trình xem xét, giải quyết do một bộ phận người dân khi tham gia tiếp xúc, đối thoại chưa hiểu rõ về tầm quan trọng nội dung tiếp xúc, đối thoại nên khi nêu câu hỏi chưa trọng tâm, trọng điểm làm cho chất lượng buổi tiếp xúc, đối thoại hiệu quả chưa cao.

   

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện với tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp trên địa bàn huyện tháng 11/2021

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thời gian tới Huyện ủy Bắc Hà cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế số 17- QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần nghiên cứu lựa chọn chủ đề tiếp xúc, đối thoại là những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân đang quan tâm cần tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các cuộc tiếp xúc, đối thoại. Trong và sau tiếp xúc, đối thoại các vấn đề nêu ra phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật để tạo niềm tin cho Nhân dân.

Hai là, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm bắt dư luận, phản ánh thông tin trong Nhân dân để kịp thời tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân đúng trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao.

Bốn là, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và việc thực hiện kết luận sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại của cấp ủy, chính quyền các cấp./.Vân Lam

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 216
  • Trong tuần: 11,322
  • Tất cả: 1,116,124