Huyện Bắc Hà nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 253

Năm 2021 là năm đầu cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhiều yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến việc phát huy quyền làm chủ và vai trò quan trọng của Nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận: “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, huyện Bắc Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện ban hành Chương trình công tác; xây dựng kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ theo định kỳ. Chỉ đạo cấp uỷ các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 18/3/2016 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU ngày 24/7/2015 của Huyện ủy Bắc Hà về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp.

 

Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

   Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tả Củ Tỷ

UBND huyện tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Quyết định 1902/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thực hiện công khai các chương trình, dự án lớn trên địa bàn. Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp song các cấp chính quyền việc thực hiện tốt  “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19 vừa phục hồi kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Hoạt động của HĐND có nhiều chuyển biến, nhất là nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện đối với UBND huyện, các phòng, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn. Trong năm 2021, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban, Tổ Đại biểu HĐND huyện triển khai, hoàn thành 14 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri tại 15 điểm.

 

Phụ nữ các dân tộc huyện Bắc Hà phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri xã Lùng Phình thể hiện quyền làm chủ của mình qua lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phòng, chống dịch bệnh Covid-19. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đồng thời xây dựng 54 công trình chào mừng, tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Tuyên truyền cổ vũ, động viên Nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử từ giai đoạn giới thiệu người ứng cử, tham gia các hội nghị cử tri để đóng góp ý kiến, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đến giai đoạn bỏ phiếu để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội, một dịp sinh hoạt chính trị của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Ngày 23/5/2021, toàn huyện có 40.466/40.466 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được quan tâm. Nội dung giám sát chú trọng vào những lĩnh vực mà Nhân dân đang quan tâm, đẩy mạnh giám sát theo chuyên đề; quy trình giám sát từng bước được đổi mới, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Hoạt động phản biện xã hội đã trở thành trọng tâm và có tác động thực tế, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trong năm 2021, Uỷ ban MTTQ huyện đã phối hợp với HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức được 53 cuộc giám sát; MTTQ cấp xã tổ chức 38 cuộc giám sát. Ban Thanh tra Nhân dân các xã đã tổ chức được 16 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 17 cuộc. MTTQ huyện đã tham gia phản biện vào 05 dự thảo văn bản của cấp uỷ, chính quyền cùng cấp bằng hình thức tham gia trực tiếp vào văn bản, MTTQ cơ sở tham gia phản biện 35 văn bản của cấp uỷ, chính quyền cùng cấp.

 

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện uỷ với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tháng 3/2021

Triển khai hiệu quả "Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo Quy chế số 17- QĐ/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy; năm 2021, đã có 61 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, trong đó cấp huyện 09 cuộc; cấp xã, thị trấn 52 cuộc với 4.675 người tham gia, tổng số 493 ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ bản; chế độ, chính sách; đô thị, an ninh - trật tự và các nội dung khác cần giải quyết, các ý kiến được tiếp thu và cơ bản được giải đáp tại Hội nghị. Việc thực hiện QCDC gắn với việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ứng kiến nghị của dân được chú trọng; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp chính quyền quan tâm, các nội dung đề nghị, thắc mắc của công dân đã được cán bộ tiếp công dân tiếp nhận, phân tích, giải thích theo đúng quy định của pháp luật; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

 

Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn

                Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình được quan tâm chú trọng. Quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn đã đi vào nền nếp, hiệu quả, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 100% các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, thông báo để nhân dân biết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, về thu - chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quản lý và sử dụng đất đai... Những vấn đề liên quan đến lợi ích, nghĩa vụ của Nhân dân như: mức đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi xã, thôn, tổ dân phố; về đóng góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa… đều được đưa ra để Nhân dân bàn và trực tiếp quyết định, do đó đã tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân và huy động tốt nhân lực để triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương. UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” đều có lịch tiếp công dân niêm yết tại trụ sở, tiếp công dân đúng định kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả giải quyết thủ tục hành chính các cấp đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 98,5%. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia công tác giám sát. Các tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của Luật Hoà giải cơ sở.

 

Đoàn viên thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện đã nghiêm túc triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. Các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động được công khai và thông tin đầy đủ. Thực hiện lấy ý kiến khi đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển cán bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; bản kê khai được niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị theo đúng thời gian 15 ngày. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức đã có sự phối hợp giữa các cơ quan với tổ chức công đoàn, toàn huyện có 40 công đoàn cơ sở khối cơ quan nhà nước, xã, thị trấn; 04 doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và ký thỏa ước lao động tập thể; 58/58 công đoàn cơ sở trường học phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức vào đầu năm học 2021-2022. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy được dân chủ, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, từng bước tạo được văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

 

Các thủ tục hành chính đều được công chức bộ phận “một cửa” của huyện giải quyết nhanh gọn, đúng quy định.

               Việc triển khai QCDC trong doanh nghiệp được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ; người lao động trong các doanh nghiệp đều bám sát vào nội quy, quy chế để thực hiện. 100% doanh nghiệp phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 145/NĐ-CP, ngày 14/12/2020. Trên địa bàn có 04/04 doanh nghiệp tổ chức ký thoả ước lao động tập thể, đạt 100%. Các doanh nghiệp đã xây dựng quy chế phối hợp giữa ban giám đốc với ban chấp hành công đoàn; phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, công đoàn trong việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Bổ sung, xây dựng quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn có liên quan trong huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc quyền lợi cho người lao động.

             Thời gian tới, huyện Bắc Hà tiếp tục tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân được bàn và tham gia các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch, dân chủ trong việc giải quyết các nội dung có liên quan đến công dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025 và nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Vân Lam

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 11,367
  • Tất cả: 1,116,169