Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận
Lượt xem: 65

Xác định công tác dân vận là “chìa khóa” quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm - quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Vùng cao Bắc Hà vững bước trên đường đổi mới

Bắc Hà là huyện vùng cao nằm ở hướng đông bắc của tỉnh Lào Cai, là 1 trong 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai theo nghị quyết 30a của chính phủ. Toàn huyện hiện có  19 đơn vị hành chính, gồm 18 xã và 01 thị trấn;  dân số 70.332 khẩu , thuộc 14 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 84,89 % dân số toàn huyện, dân tộc Mông chiếm 47,25%, Tày 10,47%, Dao 14,00%, Nùng 8,76%, Phù Lá 3,06 % còn lại là các dân tộc ít người như: Lào, Khơ Mú, Tu Dí, Giáy, Thái, Hoa.

Xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả mô hình tuyên vận ở cơ sở trên địa bàn.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu, theo dõi nắm chắc tình hình Nhân dân trước trong và sau Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu Huyện uỷ chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai”;  kết quả 07 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”;  kết quả 08 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34về “Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, . Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân; kế hoạch, báo cáo về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai về lĩnh vực công tác dân vận giai đoạn 2020‑2025 và năm 2021; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhờ đó năm 2021, huyện Bắc Hà đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản tăng trưởng kinh tế để thích ứng với từng giai đoạn của dịch bệnh Covid-19. Kết thúc năm, đã có 17/24 chỉ tiêu trong Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đạt và vượt mục tiêu. Nổi bật, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 11,82%, trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của tỉnh; GRDP bình quân người dân đạt 57 triệu đồng/năm, tăng 11,6% so với năm 2020; lượng khách du lịch những tháng gần đây bắt đầu tăng trở lại. Huyện có 7 xã đạt nông thôn mới, 13 thôn nông thôn mới và 13 thôn kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh xã hội đảm bảo. Năm 2021 giảm 5,22% hộ nghèo; 6 tháng đầu năm 2022 giảm được 152 hộ nghèo. Quốc phòng được củng cố; an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền được quan tâm, chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến ngày 31/3/2022 đã có 164 nội dung chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với huyện Bắc Hà; trong đó, đã có 134 nội dung hoàn thành 100%, 

Để có kết quả này, trong quá trình thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thực hiện hiệu quả mô hình tuyên vận ở cơ sở trên địa bàncác cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở cơ sở, công tác dân vận gắn với công tác  tư tưởng, thực hiện tốt phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và Nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, các cấp ủy thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tuyên vận...nhằm nâng cao nhận thức lý luận, trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đạo đức, phong cách và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh tư tưởng và sự phát triển của đất nước, của từng địa phương, việc đề cao lý tưởng, mục tiêu cách mạng, nắm vững ngọn cờ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cơ bản và bức thiết để nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng. Qua đó, trang bị cho cán bộ, đảng viên tư duy biện chứng, phương pháp luận khoa học để nhận thức và hành động đúng; đồng thời luôn kiên định, vững vàng, đủ sức ứng phó linh hoạt và chống lại các thế lực thù địch trong mọi tình huống.

Ban dân vận chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Đảng bộ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, thực hiện mô hình tuyên vận ở cơ sở; làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động  và với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tư tưởng theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện.

 

Nhân dân các dân tộc vùng cao Bắc Hà đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực thi đua yêu nước.

Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Lực lượng của dân rất to. Việc Dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên vùng cao Bắc Hà đã và đang  thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức tự đề kháng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; đồng thời đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của kẻ thù, phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, định hướng nhận thức cho Nhân dân trước những vấn đề phức tạp, thông tin đa chiều và tiêu cực, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện./.

 

Trần Thị Hường               

Ban Dân Vận Huyện ủy Bắc Hà, Lào Cai

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,425
  • Trong tuần: 2,708
  • Tất cả: 1,195,940