Bắc Hà: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 70

         Chiều 3/1/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Hà, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội hoiju nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

         Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Xây dựng và ban hành 267 văn bản, trong đó: 03 nghị quyết, 06 chương trình hành động, 05 quy chế; 116 công văn, 17 hướng dẫn, 52 kế hoạch, 13 thông báo, 37 báo cáo, 14 quyết định, 04 diễn văn. Đồng thời, tổ chức 02 cuộc kiểm tra, khảo sát, trong đó 01 cuộc kiểm tra về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm lĩnh vực công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận và Văn phòng tại 08 Đảng bộ xã và 03 chi bộ khối cơ quan; 01 cuộc khảo sát công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Hà tại 09 đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp kịp thời, đảm bảo nội dung, tiến độ; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2022. Tham gia hội nghị trực tuyến từ Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 20, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trực tuyến đến xã, thị trấn; tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2022.

         Bên cạnh đó, mở 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó: 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên vận với 100 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên 150 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội cho 100 học viên; 01 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở và cập nhật kiến thức Dân vận, chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 100 học viên. Mở 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.921 học viên đạt 81,8% kế hoạch giao. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A12-20 hệ không tập trung và duy trì lớp A14-21; khai giảng lớp A10 – 22.

         Cùng với đó, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng các ấn phẩm ngày càng được nâng lên. Năm 2022 chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Đảng bộ các xã: Bản Cái, Nậm Lúc, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố, Thị trấn sưu tầm tư liệu, biên soạn bổ sung, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn, giai đoạn 1950-2020; Huyện đoàn xuất bản cuốn sách Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Hà, giai đoạn 1950 - 2022. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thành lập các Đảng bộ xã; Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Thị trấn Bắc Hà (01/6/1992-01/6/2022). phân công biên soạn cuốn Văn kiện Đảng bộ huyện Bắc Hà tập I.

         Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cấp ủy và cơ sở, là trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Năm 2022 có 3.914, đạt 84,73% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nêu gương, trong đó có 742 cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đạt 100%.

         Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc động viên, khuyến khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua cuộc thi đã tổng hợp, phân loại 76 bài viết, kết quả thẩm định 37 bài dự thi viết tốt. Duy trì đăng tải tin, bài tuyên truyền trên fanpage “Cao Nguyên Trắng”; Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, trang, bài theo sự chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh. Theo dõi, đôn đốc hoạt động fanpage các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, qua đó góp phần hạn chế các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Các trang đã đăng tải, chia sẻ 9.132 tin bài tại các fanpage tuyên truyền của các xã, thị trấn…

anh tin bai

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

         Tiếp đó, tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá năm 2022, công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, có nhiều sự đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế còn tồn tại; đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2023 như: Cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền…

anh tin bai

Phát biểu của đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Nga

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở với những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2022; đồng thời đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Nga cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, công tác tuyên giáo trước hết phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương của tỉnh và các quy định của địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền, trong đó có định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm; tiếp tục định hướng tốt các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo. Thực hiện tốt những quy định về học tập lý luận chính trị trong Đảng, nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị. Tăng cường cơ chế phối hợp trong cung cấp thông tin, thực hiện các nội dung theo quy định. Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả và nhân rộng mô hình thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

 anh tin bai

         Cũng tại hội nghị, đã diến ra lễ Ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện (ảnh trên)./.

Lê Hiếu Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 700
  • Tất cả: 2,020,142