UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân thanh quyết toán vốn thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc hà
Lượt xem: 263

         Ngày 18/9/2023, UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp làm việc với các cơ quan, đơn vị để nắm bắt tiến độ và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân thanh quyết toán vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Bắc Hà, Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực UBND huyện, tham dự Hội nghị có các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

         Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Chương trình MTQG, đến hết ngày 15/9/2023, Tổng nguồn lực phân bổ trong năm 2023 cho các dự án là 441.798 triệu đồng với vốn đầu tư là 325.455 triệu đồng (trong đó: vốn MTQG 204.858 triệu; vốn ngân sách tỉnh 114.097 triệu và ngân sách huyện 6.500 triệu); vốn sự nghiệp 116.343 triệu (trong đó năm 2023 là 89.483 triệu, vốn 2022 kéo dài sang là 26.860 triệu). Nếu chỉ tỉnh riêng nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Bắc Hà được phân bổ là 321.190 triệu đồng (bao gồm vốn đầu tư phát triển 204.858 triệu và vốn sự nghiệp là 116.343 triệu).

         Về đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn đầu tư các CT MTQG năm 2023 là 204.858 triệu đồng. Đến thời điểm này, tổng số vốn thực tế đã phân bổ chi tiết cho các dự án đạt: 198.409/204.858 triệu đồng, bằng 96,9% so với kế hoạch vốn đã giao (còn 6.449 triệu đồng chưa phân bổ chi tiết). Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến nay đã đạt 6.823/204.808 triệu đồng đạt tỷ lệ giải ngân 42,4% (trong đó vốn 1719 đạt 57.740/85.223 triệu bằng 67,8% KH; vốn GNBV đạt 22.207/112.059 triệu bằng 20%KH; vốn NTM đạt 6.876/7.576 triệu bằng 91% KH). Hiện nay các đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu trả ứng do khối lượng vốn ứng năm 2022 chuyển sang và tạm ứng năm 2023 còn khá lớn. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục thanh toán khi có khối lượng nhằm mục tiêu giải ngân 100% KH vốn trước 31/1/2024 theo chỉ đạo của tỉnh, huyện.

         Về vốn sự nghiệp: Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2023 (bao gồm vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023) là: 116.557 triệu đồng, (Trong đó năm 2022 chuyển sang: 26.860 triệu đồng; vốn 2023 là  89.697 triệu đồng), hiện nay đã hoàn thành phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn. Tổng giá trị giải ngân: 6.831/116.557 triệu đồng đạt 5,9%.

anh tin baianh tin bai

Các cơ quan, đơn vị phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, các cơ quan đơn vị đã báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí Thường trực UBND huyện đã chủ trì, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Dự án thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn giao của Tỉnh, huyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Hà.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Đăng – Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc để tổ chức đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án, dự án, nội dung, nội dung thành phần các chương trình MTQG, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn giao. Chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, các văn bản trả lời, giải quyết, tháo gỡ tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán, UBND các xã nghiên cứu, rà soát các quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình MTQG và các cơ quan quản lý Chương trình MTQG. Đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện Chương trình MTQG. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tăng cường công tác quản lý ngân sách, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân và các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện để đảm bảo những nguồn lực đầu tư của Nhà nước được hiệu quả nhất.

Duy Hưng
Tin khác
1 2 3 4 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1