Bắc Hà, sau một năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Lượt xem: 1183
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, huyện Bắc Hà đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, huyện Bắc Hà đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; việc quán triệt triển khai các nghị quyết được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề, biên soạn thành các tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận,... Các chi, đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng các cấp và điều kiện thực tế của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã cụ thể hoá bằng 6 chương trình, 15 đề án trọng tâm trên các lĩnh vực để tập trung chỉ đạo. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách từng chương trình, đề án cụ thể và đồng thời giao trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện hằng năm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện, để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đến nay các mục tiêu lớn trong 6 Chương trình 15 đề án của huyện đã đạt những kết quả nhất định:

Chương trình 1: Phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chương trình này gồm 4 đề án với 30 mục tiêu chính để thực hiện, đến hết năm 2016 có 7 mục tiêu đạt trên 90% KH đề án; 11 mục tiêu đạt trên 70% so với KH đề án; 3 mục tiêu ở mức trên 30% so KH đề án và có 09 mục tiêu còn ở mức thấp, dưới 30% so với KH đề án.

Chương trình 2: Phát triển dịch vụ, du lịch; chương trình này có 02 đề án, với 15 mục tiêu chính, tính đến hết năm 2016 có 01 mục tiêu đạt trên 70% so với KH đề án; 02 mục tiêu đạt trên 50% so với KH đề án; còn 12 mục tiêu đạt dưới 30%.

Chương trình 3: phát triển công nghiệp - xây dựng; chương trình gồm 02 đề án, với 58 mục tiêu chính. Đến hết năm 2016, có 10 mục tiêu đạt trên 90% so với KH đề án; 01 mục tiêu đạt trên 50% so KH đề án và còn 47 mục tiêu ở mức dưới 30% so KH đề án.

Chương trình 4: Phát triển văn hóa - xã hội, chương trình gồm 03 đề án, với 148 mục tiêu chính. Đến hết năm 2016, có 124 mục tiêu đạt trên 90% so với KH đề án; 12 mục tiêu đạt trên 70% so KH đề án; 03 mục tiêu đạt trên 50% so KH đề án; 02 mục tiêu đạt trên 30% so KH đề án và 07 mục tiêu ở mức dưới 30% so KH đề án.

Chương trình 5: Đảm bảo quốc phòng, an ninh, chương trình có 02 đề án với 15 mục tiêu chính. Đến hết năm, có 07 mục tiêu đạt trên 90% so với KH đề án; 05 mục tiêu đạt trên 70% so KH đề án; 01 mục tiêu đạt trên 30% so KH đề án và 02 mục tiêu ở mức dưới 30% so KH đề án.

Chương trình 6: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chương trình này có 02 đề án với 16 mục tiêu chính. Đến hết năm 2016 có 14 mục tiêu đạt trên 90% so với KH đề án; 01 mục tiêu đạt trên 50% so KH đề án và 01 mục tiêu mức dưới 30% so KH đề án.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhất là triển khai 6 chương trình 15 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong huyện nên các mục tiêu của nghị quyết đã đạt kết quả quan trọng. Đến nay, có 11/23 mục tiêu trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đạt trên 90%; 162/282 mục tiêu lớn của 15 đề án đã đạt trên 90% so KH đề án. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì ổn định, phát triển đúng hướng, tạo cơ sở tiền đề để phát triển nhanh, bền vững cho những năm tiếp theo. Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều có mức tăng trưởng bình quân hàng năm vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất công nghiệp - xây dựng có nhiều tiến bộ; công tác chỉnh trang đô thị được triển khai thực hiện tích cực, bộ mặt đô thị đã có sự đổi mới nhất định. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được quan tâm. Xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Tổ chức cơ sở đảng, chất lượng và số lượng đảng viên được tăng cường; phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng có sự đổi mới và nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn ở các cấp. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 6 chương trình 15 đề án của huyện trong năm 2016 vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định: Nhiều mục tiêu chính trong 15 đề án ở mức thấp so với kế hoạch đề án (còn 78 mục tiêu dưới 30% so KH đề án) như chỉ tiêu về trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh rừng; bình quân số tiêu chí đạt/xã, số xã hoàn thành nông thôn mới trong năm chưa đạt; cơ sở lưu trú, số lượng khách du lịch; phòng ở giáo viên, phòng ở học sinh nội trú dân nuôi, nhà vệ sinh, bếp và nhà ăn, nhà tắm ở các đơn vị trường học; xây dựng nhà văn hóa xã... Nguyên nhân, do một số cơ quan, cấp ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức triển khai và đánh giá kết quả thực hiện của đề án. Nguồn vốn đầu tư thực hiện các đề án gặp nhiều khoa khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của huyện; bên cạnh đó khả năng huy động vốn từ nhân dân còn nhiều khó khăn; nên đến nay một số công trình chưa thực hiện triển khai hoặc triển khai tiến độ còn chậm so với lộ trình đề ra.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả 15 Đề án trọng tâm trong những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lựa chọn những giải pháp để tập trung chỉ đạo, đó là: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thực hiện 15 Đề án. Phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được giao phụ trách đề án; trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thường trực, chủ trì tham mưu thực hiện các đề án. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện đề án. Thực hiện phân bổ kinh phí, nguồn vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và khai thác tốt nguồn lực của huyện thực hiện các đề án. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua toàn diện, chuyên đề giữa các cấp, các ngành và trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà; khẳng định đến năm 2020 các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Bắc Hà khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, phấn đầu sớm đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo./.

                                           Bùi Lý - BTGHU

Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1