Đề án 14 - Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 3732

ĐỀ ÁN SỐ 14

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

-------

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

1. Phát triển, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên:

-  Phấn đấu đạt 95% chi, đảng bộ trực thuộc huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đơn vị còn lại hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ;

- Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nâng cao tính bền vững của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, phấn đấu có 60% = 142 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có ban chi ủy (ít nhất có 09 đảng viên chính thức trở lên); các chi bộ còn lại cấp ủy có bí thư, phó bí thư (ít nhất có từ 05 đảng viên chính thức trở lên);

-  Hằng năm kết nạp 200 đảng viên trở lên, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, bản, tổ dân phố;

- Phấn đấu đến 2020 toàn huyện có trên 4200 đảng viên; hằng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện:

Cơ bản cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có bằng chuyên môn đại học trở lên; lý luận chính trị trung cấp trở lên.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan nhà nước:

- Đến năm 2020 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương đều có bằng chuyên môn từ đại học trở lên và 100% có bằng trung cấp chính trị trở lên;

- Đối với cán bộ là thường trực đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT, có bằng trung cấp chuyên môn và sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 90 % hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 80% cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (20% còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên).

II. NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN

1. Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

1.1. Cán bộ:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, cơ cấu phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cả 2 cấp (huyện, xã). Hằng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới;

- Quy hoạch cán bộ: Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của Trung ương, tỉnh, theo phương châm “động” và “mở”, một chức danh có thể quy hoạch từ 2 đến 3 người và một người có thể quy hoạch 2 đến 3 chức danh và trực tiếp thẩm định các chức danh diện Ban Thường vụ quản lý, đồng thời phê duyệt đối với các chức danh cho cấp dưới, trong đó chú trọng đến việc quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

- Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn, phấn đấu 90% đại biểu HĐND xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên;

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói chung, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác phát triển đảng viên - triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan liên quan như Công an, Quân sự, UBKT, Tuyên giáo..., kịp thời trao đổi thông tin, phản ánh các vụ việc phát sinh.

1.2. Đảng viên:

- Tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức Đảng, chú trọng tới các tổ chức Đảng ở thôn, bản;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nhất là ở các thôn bản, tổ dân phố;

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng và nhận thức về Đảng cho quần chúng nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên; tạo niềm tin và động cơ để quần chúng nhân dân phấn đấu vào Đảng;

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của cấp ủy các cấp tăng cường hoạt động hướng về cơ sở;

- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, chú trọng những chi bộ thôn, bản ít đảng viên.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên sinh hoạt trong chi bộ, tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ được chi bộ phân công, tiêu chuẩn đảng viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và giữ mối quan hệ với tổ chức đảng, quần chúng nơi cư trú.

- Tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân các dân tộc trong huyện.

- Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị và khiếu nại, tổ cáo chính đáng của nhân dân, đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

III. NHU CẦU VỐN VÀ CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN

- Tổng kinh phí cho nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: 3.348000 triệu đồng.

Trong đó:

- Năm 2015: 203,3 triệu đồng.

- Năm 2016: 981,3 triệu đồng.

- Năm 2017: 1.076,3 triệu đồng.

- Năm 2018: 528,8 triệu đồng.

- Năm 2019: 441,3 triệu đồng.

- Năm 2020: 201,3 triệu đồng

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về  “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiên tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Nhóm giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

- Đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ, công chức trước khi quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng cấp ủy, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác đảng viên của các TCCS Đảng.

3. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

- Rà soát, điều chỉnh các chế độ hỗ trợ đào tạo.

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, nhất là cán bộ luân chuyển về các xã, địa bàn khó khăn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1