Bắc Hà đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới
Lượt xem: 724
Xác định Công tác dân vận là một mặt công tác cơ bản của Đảng, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác dân vận cần được tiếp tục đẩy mạnh, thực sự là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Ban dân vận Huyện ủy Bắc Hà đã chú trọng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả từ huyện tới cơ sở, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới.

 

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tác dân vận trong tình hình mới, tạo động lực Bắc Hà vững bước Đổi mới

 Bắc Hà là huyện vùng cao, cách thành phố Lào Cai 70 km về phía Đông Bắc. Toàn huyện có 19 xã, 01 thị trấn, trong đó 18 xã và 158 thôn, tổ dân phố. Dân số trên 64,5 nghìn người, với 14 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 81,36%.  Với đặc thù là một huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao vì vậy xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối kết hợp chặt chẽ của HĐND-UBND và các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng. Ban Dân vận Huyện ủy đã nỗ lực phấn đấu giành những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác như: Tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận, tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể được tăng cường và ngày càng chặt chẽ, đảm bảo thông tin hai chiều với cấp trên và cơ sở. Hoạt động công tác dân vận có nhiều đổi mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa.

Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 49, Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X).   Tham mưu cho Huyện ủy ban hành Đề án số 15 về “Nâng  cao chất lượng công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị số 02; Chỉ thị số 03 của Huyện ủy Bắc Hà về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện; Nghị quyết 04 về việc lãnh đạo ngăn chặn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 và tham mưu cho Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình mình mới, đặc biệt là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang có những chuyển biến tích cực. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành xã hội ngày càng được nâng lên; công tác tiếp dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, công khai các loại thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.  Các cấp ủy đã quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận, định hướng nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay Bắc hà đã có 5 xã về đích nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2020 có thêm 2 xã Cốc Lầu và Nậm mòn về đích.

Trong năm 2020, Ban dân vận huyện ủy Bắc hà đã chủ động đề xuất, tham mưu ban hành chương trình công tác thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, kế hoạch tiếp xúc đối thoại với nhân dân năm 2020; kế hoạch thực hiện "Năm dân vận khéo" năm 2020; báo cáo nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nắm tình hình hoạt động công tác tôn giáo trước trong sau tết, các dịp lễ trọng, trước sau dịch Covid-19 tại các điểm nhóm sinh hoạt tập trung; xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 160 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; kế hoạch thực hiện Kết luận số 65của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo đúng tiến độ.

Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong 9 tháng năm 2020 đã thực hiện tiếp 258 lượt công dân, trong đó các cơ quan, đơn vị tiếp 37 lượt, các xã, thị trấn tiếp 221 lượt, các nội dung đề nghị, thắc mắc của công dân đã được cán bộ tiếp công dân tiếp nhận, phân tích, giải thích theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 58 đơn, nội dung đơn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. Số đơn nói trên đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đơn thư được giải quyết đúng theo thẩm quyền và giải quyết đúng luật, không có đơn tồn đọng, kéo dài. Công tác tiếp xúc, đối thoại được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết 303 thủ tục hành chính, cấp xã là 156 thủ tục; công khai và giải quyết các thủ tục hành chính đã được nâng lên, tạo thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Nhờ chú trọng đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, trong tổng số 23 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, có 20 mục tiêu vượt và 03 mục tiêu đạt 100%.

Một trong thành công nổi bật trong thời gian gần đây, Ban dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu triển khai sơ kết 03 năm triển khai thưc hiện Nghị quyết số 04 - của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo ngăn chặn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020 và sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 158  của Tỉnh ủy Lào Cai về  tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2018 - 2020 để đúc rút kinh nghiệm quý báu trong thực hiện đổi mới công tác dân vận ở cơ sở.

Vận động phụ nữ đồng bào dân trộc thiểu số tích cực thi đua yêu nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no

Với nhận thức đầy đủ và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 158  đã được quan tâm chỉ đạo. Bước đầu đã phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền vận động, cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trong sinh hoạt đời sống, đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau 02 năm thực hiện kế hoạch, nhận thức của nhân dân các dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực; việc cưới thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình, tình trạng lợi dụng tổ chức đám cưới để kinh doanh, vụ lợi giảm đáng kể, tình trạng kết hôn cận huyết thống trên địa bàn huyện đã không còn, các hủ tục rườm rà, tốn kém trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã giảm đáng kể; việc chôn nông trong đồng bào dân tộc thiểu số đã dần được cải tạo; việc vệ sinh môi trường nông thôn đã dẫn được quan tâm hơn.

Điểm nhấn chính là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới đã nâng lên rõ rệt. Các xã đã quyết liệt, nghiêm túc hơn trong công tác tuyên truyền vận động và xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Nhiều cán bộ, đảng viên ở các xã đã bị xử lý kỷ luật do để con, em vi phạm về tảo hôn như; ông Vàng Seo Thề - Bí thư chi bộ thôn Sản Chư Ván thuộc Đảng bộ xã Thải Giàng Phố; ông Vàng Seo Chứ - Đảng ủy viên thuộc Đảng bộ Hoàng Thu Phố; ông Tráng Seo Giáo, ông Sùng Seo Lờ, ông Tẩn Seo Chính thuộc Đảng bộ Tả Van Chư; ông Phàn Văn Dồn thuộc Đảng bộ Tả củ Tỷ; ông Giàng Seo Sẻng - Đảng viên thuộc Đảng bộ Cốc Lầu; ông Đỗ Xuân Diễn thuộc Đảng bộ Thị Trấn; ông Giàng Seo Páo thuộc Đảng ủy Cốc Ly...

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bắc hà tập trung thực hiện mộ số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Quyết định 290 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, trước hết là triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực thực tiễn và uy tín để làm công tác vận động quần chúng.

Chính quyền và các cơ quan thuộc chính quyền các cấp tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng tổ chức vững mạnh.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang; trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân. Phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng và lực lượng cốt cán trong tôn giáo. Hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác vận động quần chúng, nhất là các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, nông thôn mới vùng cao ngày một đổi mới

Qua việc triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới,  công tác dân vận,  vận động quần chúng của cấp ủy Đảng cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Các phong trào hành động của cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới với nhiều hình thức phong phú và đã dạng thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã được nâng cao. Qua đó tạo động lực giúp Bắc hà thực hiện thành công thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc,  xây dựng nông thôn mới vùng cao Bắc Hà ngày một đổi mới, ấm no./.

 

Nguyễn Thị Nga - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1