Lĩnh vực Tư pháp
Lượt xem: 571
Tổng số TTHC: 40 Thủ tục

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

Tổng số TTHC: 40 Thủ tục

TT

Tên TTHC

 

 

 

Lĩnh vực hộ tịch

 


Quyết định 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Chi tiết

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

6

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

7

Đăng ký giám hộ có yéu tố nước ngoài

Chi tiết

8

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

9

Thay đối, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Chi tiết

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Chi tiết

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Chi tiết

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử...

Chi tiết

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

14

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Chi tiết

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Chi tiết

16

Đăng ký lại khai tử có yêu tô nước ngoài

Chi tiết

 

Lĩnh vực chứng thực

 

Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

17

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chi tiết

18

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chi tiết

19

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chửng thực điểm chỉ và trường họp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chi tiết

20

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chi tiết

21

Sửa lỗi sai sót trong họp đồng, giao dịch

Chi tiết

22

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chi tiết

23

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chi tiết

24

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chi tiết

25

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chi tiết

26

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Chi tiết

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Chi tiết

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Chi tiết

 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 3315/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

29

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

Chi tiết

30

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

Chi tiết

 

Lĩnh vực hòa giải cơ sở

 

31

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

Chi tiết

 

Trợ giúp pháp lý

 

Quyết định 1077/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

32

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Chi tiết

33

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Chi tiết

34

Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Chi tiết

 

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

 

Quyết định 4293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

35

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Chi tiết

36

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Chi tiết

37

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Chi tiết

38

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Chi tiết

39

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Chi tiết

40

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Chi tiết

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1