Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản các tập tục lạc hậu trong Nhân dân được đổi mới căn bản, đưa Bắc Hà thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
Lượt xem: 148

         Đây là mục tiêu của Nghị quyết số 78 – NQ/HU ngày 16/4/2024 do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà vừa mới ban hành về về tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

anh tin bai
 

Tăng cường công tác tuyên truyền cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện

         Theo đó, với mục tiêu bài trừ tập tục lạc hậu là cuộc “cách mạng” làm thay đổi về tư tưởng, nhận thức và hành vi của cả cộng đồng. Đây là quá trình “gạn đục khơi trong” trường kỳ, nhiều khó khăn, thách thức, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua đó, nhằm đảm bảo xây dựng đời sống văn hóa mới nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu trong Nhân dân; phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc nhằm tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản các tập tục lạc hậu trong Nhân dân được đổi mới căn bản, đưa Bắc Hà thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Nghị quyết đã xác định các mục tiêu cụ thể như: (i)  Đến hết năm 2025, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động người thân trong gia đình thực hiện xóa bỏ tư tưởng, tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu; (ii) Đến hết năm 2025, có 90% hộ gia đình được tuyên truyền, nhận thức được tác hại, hệ lụy của các tư tưởng, tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu. Đến năm 2030, có 100% hộ gia đình trong toàn huyện được tuyên truyền và tích cực thay đổi tư tưởng, cải tạo tập quán, thói quen sinh hoạt lạc hậu; (iii) Hằng năm, giảm bình quân 20-25% số cặp tảo hôn so, giảm từ 25% trở lên số phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con so với năm trước. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn tình trạng tảo hôn. Duy trì không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống; (iv) Đến năm 2025, có 85% các xã, thị trấn đều có mô hình “Dân vận khéo” về tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện. Đến năm 2030, có 100% các xã, thị trấn xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”; (v) Đến năm 2025, có 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 85% số thôn bản, tổ dân phố đạt thôn bản, tổ dân phố văn hóa. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa đạt từ 95% trở lên; (vi) Phấn đấu đến hết năm 2025, trên 90% Nhân dân được tuyên truyền, vận động; đến năm 2030, trên 95% Nhân dân được tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế nông nghiệp sạch; (vii) Đến hết năm 2025, các tập tục lạc hậu, rườm rà trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội và trong sinh hoạt đời sống của Nhân dân giảm dần. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản các tập tục lạc hậu, rườm rà trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội và trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của Nhân dân đổi mới căn bản.

         Với phương châm “Kiên quyết - Sáng tạo - Kiên trì - Phát huy vai trò nêu gương - Linh hoạt - Hiệu quả”, Nghị quyết đã xác định 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi tập quán lạc hậu trong canh tác, thói quen sinh hoạt; xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, dòng họ, gia đình, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng quy ước thôn, tổ dân phố; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc; Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa; Tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng và kiểm tra, giám sát…

Đức Mạnh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1