Bắc Hà: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 43, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lượt xem: 309

         Ngày 30/8/2023, Huyện ủy Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 43, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

          Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

         Đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị và triển khai các văn bản quan trọng của Trung ương cụ thể: Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về Quy định về “xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan”.

         Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung và cho ý kiến vào các tài liệu trình tại hội nghị như: (1) Các dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023 của Huyện ủy; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/HU, ngày 23/10/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo 01 năm thực hiện Kết luận số 746-KL/HU, ngày 14/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước huyện Bắc Hà 8 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 4 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” trên địa bàn huyện Bắc Hà; Báo cáo kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm; Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; Dự thảo Phương án tổng thể sáp nhập xã Tà Chải vào thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã giáp ranh và thị trấn Bắc Hà; (2) Các dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 219-CTr/TU, ngày 22/5/2023 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TU, ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đến năm 2030; (3) Dự thảo các Chỉ thị về công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản các công trình, dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm; Dự thảo Chương trình công tác tháng 9 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

         Đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả 03 năm thực hiện  Nghị quyết số 04- NQ/HU, ngày 23/10/2020 của Huyện ủy Bắc Hà về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn huyện Bắc Hà; báo cáo 01 năm kết quả thực hiện Kết luận số 746-KL/HU, ngày 14/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, hiệu quả, theo quy định của pháp luật.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo

         Đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện báo cáo một số khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường giao thông thuộc nguồn vốn Cô-oét; các tuyến đường đến trung tâm xã; công tác chuẩn bị cho năm học mới ở các đơn vị trường học  trên địa bàn huyện; khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, thu ngân sách trên địa bàn huyện, công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm…

anh tin bai

Đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo

         Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh và yêu cầu các cơ quan tham mưu soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung nội dung, tiêu đề của Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bắc Hà theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các công trình, dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt các dự án trọng điểm…đặc biệt đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn cần nhắc nhở, chấn chỉnh Đảng bộ xã mình phụ trách về việc lập hồ sơ thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch…và việc thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia ý kiến

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất cao ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đặc biệt ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ như: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; đối với công tác định hướng tuyên truyền cần tập trung vào các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên; các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra toàn diện của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Bắc Hà và cá nhân người đứng đầu; kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện theo quy định; xây dựng quy định để thống nhất các nội dung về các cuộc tiếp xúc đối thoại trên địa bàn huyện…Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 9/2023 đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

 

Lục Thị Nha – Chánh Văn phòng Huyện ủy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2,014
  • Trong tuần: 22,250
  • Tất cả: 3,010,669