Đề án 15 - Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, giai đoạn 2015-2020
Lượt xem: 4863

ĐỀ ÁN SỐ 15

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN

- Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội quần chúng.

- 100% đảng viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể; trên 80% Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ở xã, thị trấn xếp loại khá trở lên.

- Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, 100% khu dân cư tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết các Dân tộc",  21/21 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ đạt khá trở lên; Thành lập và duy trì hoạt động của Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và 21/21 xã, thị trấn, có trên 80% Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Hội Cựu chiến binh hàng năm có 95% chi hội đạt TSVM, 97% gia đình hội viên đạt "Hội viên gương mẫu", 95% gia đình Hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; Hội Nông dân có trên 65% hội viên Nông dân đăng ký thực hiện phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", 100% cán bộ hội cơ sở có trình độ THPT trở lên, vận động 100% số hộ nông dân thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; 90% hội viên tham gia xây dựng chuồng trại gia súc, không thả rông gia súc. Hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

- Công tác phát triển hội: Phấn đấu đến năm 2020

+ Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của từng đoàn thể đạt 90% trở lên, trong đó có 50% là đoàn viên, hội viên nòng cốt. Mỗi năm giới thiệu cho đảng bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng trên 200 đảng viên trở lên.

+ 100% cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở có trình độ THPT và 75% có trình độ trung cấp chuyên môn và sơ cấp chính trị trở lên; 100% được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

+ Có trên 25 % xã đạt tiêu chí: “nông thôn mới”; phấn đấu có 70% thành viên và tổ chức hội xây dựng có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”.

+ 100% các thôn, tổ dân phố có quy ước, hương ước được phê duyệt; hằng năm có 80% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 70% số thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hoá; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.

II. NHIỆM VỤ

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong thời kỳ mới

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, hội.

- Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, hội, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng, được phát hiện từ trong phong trào quần chúng. Giai đoạn 2015 – 2020, tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, hội ở cơ sở.

- Đổi mới phong cách làm việc của đội ngữ cán bộ đoàn, hội theo hướng " gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân".

2. Đổi mới nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác vận động quần chúng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo: chăm lo xây dựng và củng cố các chi đoàn, chi hội tại 16 xã có hoạt động đạo đảm bảo 100% các thôn có chi đoàn, chi hội và hoạt động đạt hiệu quả.

3. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị - xã hội

- Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở: theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện Quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng các mô hình Dân vận khéo; điển hình tiên tiến và nêu gương. Xây dựng trên 100 điểm mô hình dân vận khéo (mỗi tổ chức 05 mô hình dân vận khéo).

- Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị theo nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI):

4. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động. Các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được gắn với các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, "cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" . Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mớí"  trọng tâm là các phong trào giúp nhau giảm nghèo, xây nhà tình thương, hiến máu nhân đạo, thanh niên lập thân - lập nghiệp, thanh niên sống đẹp - sống có lý tưởng, tuổi cao gương sáng; phong trào “Nhà sạch vườn đẹp" của Hội Phụ nữ; "Cựu binh gương mẫu"... Tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tại các xã Nậm Đét; Bản Phố; Na Hối; các thôn điểm về xây dựng Nông thôn mới hàng năm...

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong hoạt động để gần dân, sát dân hơn

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh:

- Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, ban hành kèm theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 39-QĐ/HU, ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ”.  

- Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa thường trực cấp ủy và UBND các cấp với nhân dân, đảm bảo mỗi quý ít nhất 01 buổi. Cấp uỷ Đảng thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ mỗi quý 01 lần với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội.

6. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền nhà nước các cấp; xây dựng Quy chế phối hợp giữa chính quyền nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

- Đổi mới nội dung, phương thức phối hợp hoạt động giữa cơ quan chính quyền nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy chế phối hợp, ký kết liên tịch, chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

- Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng.

III. NHU CẦU VỐN VÀ CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN

Tổng kinh phí: 4.991 triệu đồng

- Năm 2016: 1 tỷ.

- Năm 2017: 1 tỷ.

- Năm 2018: 998 triệu đồng.

- Năm 2019: 996 triệu đồng.

- Năm 20120: 996 triệu đồng

IV. GIẢI PHÁP

1. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 gắn với việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng của các tổ chức Hội, đoàn thể.

2. Nhóm giải pháp về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp uỷ cần ban hành các văn bản lãnh đạo công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ, đồng thời thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ giữa thường trực cấp uỷ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tiếp thu và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, vướng mắc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân.

3. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền nhà nước các cấp; xây dựng Quy chế phối hợp giữa chính quyền nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

4. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ

Tổ chức, bộ máy hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp phải hướng mạnh về xây dựng tổ chức ở cơ sở một cách khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với chức năng, yêu cầu nhiệm vụ cũng như đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương.

Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ tâm huyết, gắn bó với cơ sở.

5. Nhóm giải pháp về xây dựng kế hoạch thực hiện đề án

- Thực hiện nghiêm túc Đề án về vị trí việc làm các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015 – 2021.

- Đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản tổ dân phố giai đoạn 2016 – 2020.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1